Medezeggenschapsraad De Reijer

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
MR STAAT VOOR MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. DIT IS EEN TEAM BESTAANDE UIT OUDERS (ALS VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LEERLINGEN) EN LEERKRACHTEN. IN MR-TERMEN HEBBEN WE HET DAN OVER DE OUDERGELEDING EN DE PERSONEELSGELEDING. EEN MR DENKT MEE OVER EN HEEFT INSPRAAK OP ALLERLEI SCHOOLZAKEN, DENK HIERBIJ AAN ONDERWIJSZAKEN, MAAR OOK AAN FINANCIËLE OF BELEIDSZAKEN. ELKE SCHOOL HOORT EEN MR TE HEBBEN.

WAT DOET DE MR?
IN DE MR WORDEN VERSCHILLENDE ONDERWERPEN BESPROKEN WAARBIJ, AFHANKELIJK VAN HET ONDERWERP, DE MR INSTEMMING OF ADVIES KAN GEVEN. DIT IS BIJ WET GEREGELD, DUS HET IS VOORAF DUIDELIJK WELKE ONDERWERPEN INSTEMMING OF ADVIES VEREISEN. DE VERSCHILLENDE GELEDINGEN IN DE MR HEBBEN ÉÉN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG: DE SCHOOL EN HAAR LEERLINGEN. VERREWEG DE MEESTE BEVOEGDHEDEN WORDEN DAN OOK DOOR DE MR ALS GEHEEL UITGEOEFEND. MAAR SOMS WORDT ER EEN BESLUIT GENOMEN DAT VOOR DE ENE GELEDING ZWAARDER TELT DAN VOOR DE ANDERE. IN DAT GEVAL HEEFT ÉÉN GELEDING INSTEMMINGSRECHT EN DE ANDERE ADVIESRECHT. VOOR DE PERSONEELSLEDEN KUNNEN DIT ZAKEN ZIJN ALS BEOORDELINGEN, VOOR DE OUDERS GAAT HET MEER OM ZAKEN DIE DIRECT GEVOLGEN HEBBEN VOOR LEERLINGEN. DENK AAN VERANDERINGEN IN LESAANBOD, HUISVESTING OF SCHOOLTIJDEN. DE MR HEEFT DAARNAAST HET RECHT OM ZELF VOORSTELLEN TE DOEN OVER ALLE ONDERWERPEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SCHOOL. DE ENIGE VOORWAARDE IS NATUURLIJK DAT HET OVER EEN ONDERWERP MOET GAAN WAAROVER HET BESTUUR (OF DE DIRECTIE) KAN BESLISSEN.

HOE GAAT DE MR TE WERK EN HOE IS DE SAMENSTELLING?
DE MR OP ONZE SCHOOL BESTAAT UIT VIJF OUDERS EN VIJF LEERKRACHTEN, MET EEN VOORZITTER EN EEN SECRETARIS. DE VERGADERINGEN VAN DE MR ZIJN IN PRINCIPE OPENBAAR (WEL VOORAF AANMELDEN ALS U AANWEZIG WIL ZIJN) EN DE VERSLAGEN ZIJN, EVENALS HET MR-REGLEMENT, TE ZIEN OP ONZE WEBSITE.
DE MR HEEFT GEMIDDELD 6 KEER PER JAAR EEN OVERLEG. DE ONDERWERPEN VARIËREN VAN ALLES WAARVOOR ADVIES OF FORMELE INSTEMMING VAN DE MR NODIG IS TOT HET BIJPRATEN OVER WAT LEEFT IN DE SCHOOL EN BIJ DE OUDERS. ER ZIJN IEDER JAAR TERUGKERENDE AGENDAONDERWERPEN, BIJVOORBEELD HET JAARPLAN OF HET BUDGET VAN DE SCHOOL. DAARNAAST KAN ZOWEL DE DIRECTIE ALS DE MR PUNTEN INBRENGEN DIE ZIJ VAN BELANG VINDEN OM TE BESPREKEN.

MET WELKE ONDERWERPEN KAN IK TERECHT BIJ DE MR?
IN PRINCIPE GAAT HET OM ONDERWERPEN DIE DE SCHOOL IN HET ALGEMEEN AANGAAN. DIT KUNNEN ALLE MOGELIJKE ZAKEN ZIJN. BIJVOORBEELD WIJZIGING VAN SCHOOLTIJDEN, MAAR OOK ZAKEN ALS VERKEERSVEILIGHEID ROND DE SCHOOL EN OMGAAN MET PESTGEDRAG ZIJN ONDERWERPEN DIE EEN MR BESPREEKBAAR KAN MAKEN.

HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE MR?
ALS JE CONTACT MET DE MR OP WILT NEMEN KUN JE DIT OP VERSCHILLENDE MANIEREN DOEN. VRAGEN EN OPMERKINGEN KUN JE ALTIJD PER E-MAIL STUREN AAN DE VOORZITTER VAN DE MR. EVENTUEEL KUN JE OOK TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN MET DE SCHOOL WAARBIJ DE VRAGEN DAN DOORGEGEVEN ZULLEN WORDEN AAN DE MR. HET ALGEMENE NUMMER IS TE VINDEN OP DE CONTACTPAGINA. WAAR VAN TOEPASSING ZAL DE MR OOK ZELF DE ACHTERBAN BENADEREN. TEN SLOTTE IS ELKE OUDER EN LEERKRACHT IN DE MR NATUURLIJK OOK GEWOON PERSOONLIJK AAN TE SPREKEN.

DE SCHOOL IS ONDERDEEL VAN EEN STICHTING, WAT IS DE ROL VAN DE MR HIERIN?
ALS SCHOOL HEBBEN WE OOK TE MAKEN MET EEN SCHOOLBESTUUR. HET BESTUUR IS EINDVERANTWOORDELIJKE VOOR HET BELEID; DE BESLISSINGEN DIE GENOMEN WORDEN OP DE SCHOOL. ONZE SCHOOL IS AANGESLOTEN BIJ STICHTING OZHW, ONDERWIJSGROEP ZUID-HOLLANDSE WAARDEN. OMDAT ENKELE TIENTALLEN SCHOLEN BIJ OZHW AANGESLOTEN ZIJN IS ER OOK EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MR (GMR) DIE HET BESTUUR ADVISEERT OVER ZAKEN DIE ALLE SCHOLEN AANGAAN. ALS MR HOUDEN WE ONS VOORNAMELIJK BEZIG MET ZAKEN DIE ONZE SCHOOL SPECIFIEK AANGAAN. ER WORDT UITERAARD, WAAR NODIG, WEL OVERLEG GEVOERD EN INFORMATIE GEDEELD TUSSEN DE VERSCHILLENDE MR’EN EN DE GMR.

WELKE MENSEN ZITTEN ER IN DE MR?
VANUIT DE OUDERS: SIMONE TREFFERS, PATRICIA VAN GEMERDEN, WIM VAN PIETERSON, VERA JONGEJAN EN PIM VERNOOIJ.
VANUIT HET TEAM: DENISE VAN DER LINDEN, HANS DE VOS, INGEBORG LUIDER-SMID, FROUKJE WIJNBERGEN.

Team De Reijer

Het team van De Reijer 

Reinier Vierhoven - schoolleider
Carla Westermeijer - intern begeleider
Marjon Auceps - intern begeleider 
Ginny de Vos - coördinator groepen 1-2
Franca Tchang - coördinator groepen 3-4 / Schoolopleider BOSS
Dominique Ketelaar - coördinator groepen 5-8
Marjan Dekker - administratie 
Miranda Balvert - gastvrouw en contactpersoon bestellingen 

Groep Geel 1-2     Paulien Reinink
Groep Groen 1-2   Sophie de Kreek en Kelly Lingen Roozen
Groep Rood 1-2    Ginny de Vos en Wilma van Tienen
Groep Blauw 1-2   Ingeborg Luider - Smid en Froukje Wijnbergen 
Groep 3a    Marlon de Winter
Groep 3b    Denise van der Linden en Kelly Lingen-Roozen
Groep 4a    Danielle Dubbelman en Nienke van den Hil
Groep 4b    Eileen Vijfvinkel en Franca Tchang (donderdag). Dieuwke Hendriks doet in groep 4b haar LIO-stage.
Groep 5a    Amy Bovendeaard en Christa Berrevoets
Groep 5b    Christa Berrevoets en Dominique Ketelaar
Groep 6a    Kirsten den Braven
Groep 6b    Emile van der Stoep
Groep 7a    Wendy Streunding en Dayenne Dekker 
Groep 7b    Clea van der Linden en Dayenne Dekker 
Groep 8a    Hans de Vos en Dominique Ketelaar 

Vakanties en studiedagen 2020-2021

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie           ma 19/10 t/m vr 23/10 

Kerstvakantie            ma 21/12 t/m vr 1/1 
Voorjaarsvakantie     ma 22/2 t/m vr 26/2 
Paasvakantie            vr 2/4 t/m ma 5/4 
Koningsdag              di 27/4 
Meivakantie              ma 3/5 t/m vr 14/5 
Pinksteren                ma 24/5 
Zomervakantie         ma 19/7 t/m vr 27/8 

Studiedagen De Reijer 2020-2021

Ma.26 oktober 2020  Alle kinderen zijn deze dag vrij
Di. 27 oktober 2020  - onder voorbehoud  (inhuizen nieuw meubilair) Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Do.19 november 2020 - Alle kinderen zijn deze dag vrij
Vr. 27 november 2020 - Alle kinderen zijn deze dag vrij 
Vr. 4 december 2020  - Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
Ma. 1 maart 2021 - Alle kinderen zijn deze dag vrij
Do. 1 april 2021 - Alle kinderen zijn deze dag vrij

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap in een kinderleven. Om deze voor de leerling zo goed mogelijk te begeleiden, organiseren wij met onze OZHW partnerscholen in het voortgezet onderwijs de zogeheten ‘warme overdracht’. Jaarlijks stromen tientallen kinderen door van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen moeten allemaal hun weg zien te vinden en krijgen te maken met o.a. een nieuwe omgeving, nieuwe vakken en nieuwe docenten. Gelukkig komen veel van deze kinderen op hun pootjes terecht maar de overgang is voor sommige wel groot. Dan is het fijn als het kind ook op het voortgezet onderwijs de juiste ondersteuning krijgt. Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te maken organiseren we daarom een overdrachtsmoment: de ‘warme overdracht’. Tijdens deze momenten worden alle leerlingen besproken die naar een van de partnerscholen gaan. Wanneer leerlingen uit groep 8 op het punt staan om hun vertrouwde omgeving te verlaten (juni), ontmoeten hun meesters en juffen de leerkrachten van het voortgezet onderwijs. Hierbij praten zij elkaar bij over hun ervaringen, visies en verwachtingen voor het komende jaar. De leerlingen worden besproken in een 1-op-1 gesprek tussen de leraar van groep 8 en de mentor. Na de overgang is er nog regelmatig contact tussen de mentor en de leerkracht van groep 8.

logoGeminiRidderkerk small

Ouderportaal

Ouderportaal

 

Iedere ouder heeft toegang tot een Ouderportaal. Dit portaal is gekoppeld aan ons administratiesysteem ParnasSys. Via onze administratie krijgen de ouders van ingeschreven leerlingen toegangsgegevens. In het Ouderportaal treft u naast NAW-gegevens ook bijvoorbeeld toetsuitslagen die inzage kunnen geven in de ontwikkeling van uw kind. Toegang tot het Ouderportaal heeft u door op onderstaande afbeelding te klikken.

PARNASSYS

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.